1. Autorzy są zobowiązani do przygotowania pracy w języku polskim.
2. Przyjmowane będą prace oryginalne jaki i poglądowe.
3. Streszczenia prac należy przesłać w formie programu Word (.docx, .doc) na adres: stdl.pum@edu.pum.edu.pl, w tytule wpisując: „abstrakt, imię i nazwisko (przedstawiciel zespołu obecny w Gmachu Rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie)”.
4. Szczegóły edytorskie prac (w tym abstraktów) zostaną umieszczone na stronie internetowej Konferencji.
5. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca.
6. Ostateczny termin przesłania streszczeń prac upływa 10 maja 2021 r.
7. W uzasadnionych przypadkach i po uzgodnieniu z Organizatorami, możliwe są drobne zmiany dotyczące treści streszczeń, które należy przesłać do dnia 11 maja 2021 r.
8. O kwalifikacji prac zadecyduje kolejność wysłanych streszczeń.
9. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do Sesji zostanie przesłana na adres e-mail pierwszego autora pracy podanego w formularzu zgłoszeniowym w terminie do 15 maja 2021 r

Szczegóły edytorskie dla autorów prac

Streszczenie ma zawierać:

Tytuł pracy

imię i nazwisko autora (autorów)

Zakład i nazwę Uczelni

dane kontaktowe pierwszego autora (e-mail)

Forma streszczenia:

Wstęp

Założenia i cele pracy

Materiał i metody

Wyniki

Dyskusja

Wnioski

Maksymalny rozmiar streszczenia to 2000 znaków wraz ze spacjami. Całość musi zmieścić się na jednej stronie formatu A4.Zaleca się napisanie pracy z użyciem czcionki Times New Roman. Zalecana wielkość czcionki – 12 i odstęp między wierszami – 1,5. Streszczenie nie może zawierać tabel, wykresów ani rycin. Streszczenie musi zawierać wyniki i wnioski z pracy według ogólnie przyjętego schematu. Za treść i formę streszczenia odpowiada osoba zgłaszająca. Wszelkie niezgodności z powyższymi zaleceniami dyskwalifikują pracę. Informacja o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do Sesji i formie doniesienia zostanie przesłana na adres e-mail pierwszego autora pracy podany w formularzu zgłoszeniowym do 10 maja 2021 r.

Zgłoszenia pracy należy dokonać w następujący sposób:

Prosimy o przesłanie streszczenia pracy w formie dokumentu programu Word (.docx, .doc) na adres:

stdl.pum@edu.pum.edu.pl w tytule maila prosimy o wpisanie: „abstrakt, imię i nazwisko”.

Czas na przesłanie streszczeń upływa 7 maja 2021 roku.

Ostatnie wpisy
Najnowsze komentarze
  Archiwa
  Kategorie
  Latest Posts
  6 stycznia 2020
  Event Search

  You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.

  Ads